Extra-high

Tháng Sáu 15, 2020

Lớp NT cá nhân Sol Art Cầu Giấy

Lịch sử hình thành Sol Art Được thành lập từ tháng 4 năm 2008, Trung tâm Nghệ Thuật Sol Art đã ...
Read more

Tháng Sáu 15, 2020

Lớp hợp xướng Sol Art Cầu Giấy

Lịch sử hình thành Sol Art Được thành lập từ tháng 4 năm 2008, Trung tâm Nghệ Thuật Sol Art đã ...
Read more

Tháng Sáu 15, 2020

Nhảy hiện đại Sol Art Cầu Giấy

Lịch sử hình thành Sol Art Được thành lập từ tháng 4 năm 2008, Trung tâm Nghệ Thuật Sol Art đã ...
Read more

Tháng Sáu 15, 2020

Mỹ thuật cơ bản Sol Art Cầu Giấy

Lịch sử hình thành Sol Art Được thành lập từ tháng 4 năm 2008, Trung tâm Nghệ Thuật Sol Art đã ...
Read more

Tháng Sáu 15, 2020

Lớp thanh nhạc Sol Art Cầu Giấy

Lịch sử hình thành Sol Art Được thành lập từ tháng 4 năm 2008, Trung tâm Nghệ Thuật Sol Art đã ...
Read more

Tháng Sáu 15, 2020

Lớp hợp xướng Sol Art Cầu Giấy

Lịch sử hình thành Sol Art Được thành lập từ tháng 4 năm 2008, Trung tâm Nghệ Thuật Sol Art đã ...
Read more

Tháng Sáu 15, 2020

Khóa Piano and Voice Sol Art Cầu Giấy

Lịch sử hình thành Sol Art Được thành lập từ tháng 4 năm 2008, Trung tâm Nghệ Thuật Sol Art đã ...
Read more

Tháng Sáu 15, 2020

Khóa múa Sol Art Cầu Giấy

Lịch sử hình thành Sol Art Được thành lập từ tháng 4 năm 2008, Trung tâm Nghệ Thuật Sol Art đã ...
Read more

Tháng Sáu 15, 2020

Khóa MC Nhí Sol Art Cầu Giấy

Lịch sử hình thành Sol Art Được thành lập từ tháng 4 năm 2008, Trung tâm Nghệ Thuật Sol Art đã ...
Read more

Tháng Sáu 15, 2020

Khóa Little Piano Sol Art Cầu Giấy

Lịch sử hình thành Sol Art Được thành lập từ tháng 4 năm 2008, Trung tâm Nghệ Thuật Sol Art đã ...
Read more